Kazerne
Korps
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Brandveilig feesten
CO
Veilig op kamers
Veilige feesten
Ventilatie
Brandwonden
Flessengas en BBQ
Gas
Kleine blusmiddelen
Verwarming
Rookmelders
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Historiek
Humor
 
 
 Stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen


Stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen.HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen.


Art.1.- Voor de toepassing van deze verordening wordt onder open terras verstaan de inrichting waarvoor een standplaatsvergunning nodig is en alleen betrekking heeft op oppervlakte inneming, afgeba­kend met minstens twee windschermen en een houten vloer en welke het gehele jaar blijft staan.

Art.2.- Voor de toepassing van deze verordening wordt onder half gesloten terras verstaan de inrichting waarvoor een standplaatsvergunning nodig is en alleen betrekking heeft op oppervlakte inneming, afgebakend met minstens twee windschermen waarop het oprolbaar zeildoek steunt en welke het gehele jaar blijft staan.

Art.3.- Voor de toepassing van deze verordening wordt onder gesloten terras verstaan de inrichting waar­voor een wegvergunning noodzakelijk is.

Art.4.- Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Nieuwpoort-bad verstaan de zone begrepen tussen de Zeedijk, de havengeul, de as van de Elisalaan en de as van de Kinderlaan.HOOFDSTUK II: open terrassen.


Art.5.- De open terrassen waarvoor een standplaatsvergunning dient bekomen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

1. het terras mag slechts op een wegneembare manier met de gebouwen worden verbonden;

2. de windschermen van het terras hebben een maximum hoogte van 1,80 m uit het maaiveld ge­meten en dienen vanaf 0,75 m hoogte, gemeten vanaf de bovenkant van de houten wegneem­bare vloer, te bestaan uit doorzichtig materieel;

de hoogte uit het maaiveld wordt gemeten ter hoogte van de helft van de diepte van het terras;

3. het terras mag de hierna voorziene maximum uitsprongen vanuit de bouwlijn van het hoofdge­bouw niet overtreffen, terwijl de minimumafstand tussen de inrichting en de rand van de rijweg in Nieuwpoort-bad 1,50 m bedraagt; in de overige straten in de stad bedraagt de minimumafstand tussen de inrichting en de rand van de rijweg 1,20 m;

- Zeedijk: 10,- m;

- Albert I laan vanaf Elisalaan tot Kinderlaan: 3,- m;

- Kaai: 3,50 m;

- Marktplein: 5,- m;

- O.L.-Vrouwstraat: 4,- m;

- overige straten: 3,- m;

4. de wanden van de inrichtingen mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben onder een hoogte van 2,20 m;HOOFDSTUK III: half gesloten terrassen.


Art.6.- De half gesloten terrassen waarvoor een standplaatsvergunning dient bekomen, moeten aan vol­gende voorwaarden voldoen:

1. het terras mag slechts op een wegneembare manier met de gebouwen worden verbonden;

2. de maximale buitenhoogte van het terras mag niet hoger zijn dan het peil afwerking vloerplaat van de tweede bouwlaag;

3. het terras dient minstens vanaf 0,75 m hoogte, gemeten vanaf de bovenkant van de houten wegneembare vloer, te bestaan uit doorzichtig materiaal;

4. boven het terras mag een oprolbaar zeildoek aangebracht worden; dit zeildoek heeft een brand­reactie van A1 over een afstand vanaf de bouwlijn van het hoofdgebouw van ten minste 8 m bij hoogbouw en van ten minste 6 m bij midden- en laagbouw;

5. de constructieve delen van het oprolbaar zeildoek moeten zich aan de onderzijde van het zeil bevinden;

6. wanneer twee inrichtingen naast elkaar worden gebouwd, moet onderzocht worden indien de zijwanden tegen elkaar kunnen aansluiten zonder tussenruimte;

7. de regenwaterafvoer van het terras mag niet op het voetpad worden geloosd;

8. het terras mag de hierna voorziene maximum uitsprongen vanuit de bouwlijn van het hoofdge­bouw niet overtreffen, terwijl de minimumafstand tussen de inrichting en de rand van de rijweg in Nieuwpoort-bad 1,50 m bedraagt; in de overige straten in de stad bedraagt de minimumafstand tussen de inrichting en de rand van de rijweg 1,20 m:

- Zeedijk: 10,- m;

- Albert I laan vanaf Elisalaan tot Kinderlaan: 3,- m;

- Lombardsijdestraat, Franslaan: 3,- m;

- Kaai: 3,50 m;

9. de wanden van de inrichtingen mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben onder een hoogte van 2,20 m;HOOFDSTUK IV: gesloten terrassen.


Art.7.- De gesloten terrassen waarvoor een wegvergunning dient bekomen, moeten aan volgende voor­waarden voldoen:

1. het terras mag slechts op een wegneembare manier met de gebouwen worden verbonden;

2. de maximale buitenhoogte van de inrichting mag niet hoger zijn dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het gebouw;

3. het terras dient minstens vanaf 0,75 m hoogte, gemeten vanaf de bovenkant van de vloer, te bestaan uit doorzichtig materiaal;

4. het dak van de inrichting mag niet gebruikt worden als terras voor het appartement op de tweede bouwlaag van het gebouw;

5. de regenwaterafvoer van het terras mag niet op het voetpad worden geloosd;

6. wanneer twee inrichtingen naast elkaar worden gebouwd, moeten de zijwanden tegen elkaar aansluiten zonder tussenruimte; tussen de twee wanden wordt ondoorzichtig materiaal met vol­doende brandwerendheid voorzien;

7. het terras mag de hierna voorziene maximum uitsprongen vanuit de bouwlijn van het hoofdge­bouw niet overtreffen, terwijl de minimumafstand tussen de inrichting en de rand van de rijweg in Nieuwpoort-bad 1,50 m bedraagt; in de overige straten in de stad bedraagt de minimumafstand tussen de inrichting en de rand van de rijweg 1,20 m:

- Zeedijk: 6,- m;

- resterende gedeelten van Nieuwpoort-bad: 3, m;

- Kaai: 3,50 m;

8. het terras mag niet gebruikt worden voor het plaatsen van speelautomaten en voor wonen;

9. de wanden van de inrichtingen mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben onder een hoogte van 2,20 m;HOOFDSTUK V: slotbepalingen.


Art.8.- Half open of gesloten terrassen zijn enkel bestemd voor handel en horeca.

Art.9.- § 1.- Het bezetten van het openbaar domein voor commerciële activiteiten is enkel toegelaten in­dien dezelfde commerciële activiteiten ook aanwezig zijn in een daartoe uitgerust handels­pand die onmiddellijk erop aansluit en indien deze commerciële activiteiten niet voorzien zijn in een leegstaand- en/of onbewoond gebouw.

§ 2.- De bepalingen van de § 1 hiervoor, zijn niet van toepassing op:

- alle activiteiten van de erkende Nieuwpoortse verenigingen;

- alle activiteiten georganiseerd in samenwerking met de stad Nieuwpoort en de V.V.V.-Nieuwpoort;

- alle activiteiten georganiseerd door organisaties met sociale doelstellingen;

- de bezetting van het openbaar domein met een oppervlakte kleiner dan 4,- m²;

Art.10.- De stedenbouwkundige vergunningen voor het oprichten van een open, halfgesloten en gesloten terras worden afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig de bepalingen van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com