Kazerne
Korps
Aanwerving
Sportproeven
Personeelskader
Opleidingsplan
Organisatie
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Historiek
Humor
 
 
 Organisatie

 

1. Organisatie

De organisatie van de brandweer in België

De brandweerdiensten in België hangen af van het hiërarchisch gezag van de gemeentelijke overheid, maar in het bijzonder van de Burgemeester, die instaat voor de veiligheid op het grondgebied van zijn gemeente.


Elke gemeente is verplicht een brandweerdienst op te richten of een overeenkomst af te sluiten met een andere gemeente.


Om een rationeel en doeltreffend veiligheidsbeleid te kunnen voeren werd beslist alle gemeentelijke brandweerdiensten van het land in te delen in gewestelijke groepen. Aan het hoofd van elke gewestelijke groep wordt een bepaalde gemeentelijke brandweerdienst als centrum van de gewestelijke groep aangeduid.

Deze centrumkorpsen worden ingedeeld in drie categorieën , nl. :


- categorie X :    In België zijn 5 brandweerdiensten van de categorie X, nl. :

                                   Brussel, Antwerpen,Gent, Luik en Charleroi.


- categorie Y :   In totaal zijn 23 brandweerdiensten ingedeeld in de categorie Y.

                                   In West-Vlaanderen zijn vijf dergelijke korpsen, nl. :

                                   Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne.


- categorie Z :    In totaal 122 brandweerdiensten.

                                   In West-Vlaanderen : vb : Nieuwpoort, Koksijde, Tielt, Torhout, Diksmuide


De overige gemeentelijke brandweerdiensten die niet als centrum van een gewestelijke groep fungeren worden autonome of C korpsen genoemd.  In totaal zijn er 100 dergelijke brandweerdiensten in België.

In het centrum Roeselare zijn dat :

Middelkerke, Moorslede, Staden , etc


Een gemeentelijke brandweerdienst kan, naargelang het personeel, ingedeeld worden als :

            - een beroepsdienst : (voornamelijk) voltijds tewerkgesteld personeel.

            - een gemengde dienst : voltijds( beroeps-) en niet voltijds personeel (vrijwillig personeel)

            - een vrijwilligersdienst : (voornamelijk) niet voltijds personeel.


De brandweerdiensten van de categorie X zijn beroepsdiensten ;  deze van de categorie Y kunnen beroeps- of gemengde diensten zijn ;  de brandweerdiensten Z en de C korpsen zijn hoofdzakelijk samengesteld uit  vrijwillig personeel.

In België zijn er zo'n 16.000 brandweermannen, waarvan zo'n 11.000 vrijwilligers.

De brandweerdienst van Nieuwpoort is een gemengde dienst, met 3 beroeps, ( 3 vrijwilligers aangesteld door de gemeente om in de brandweerdienst te werken)  en een 55-tal vrijwilligers.


2. Indeling en werking  (zie samenstelling korps organogram)

2.1 Indeling


Het korps wordt geleid door de officier-dienstchef met de graad van kapitein.


Het korps is ingedeeld in zes groepen met de volgende samenstelling :

Een officier (luitenant) of keur onderofficier (adjudant), een onderofficier, een korporaal, één of meerdere brandweerwachten autogeleiders en acht brandweermannen/vrouwen die verschillende specialiteiten dragen (duiker, ambulancier, dispatching)


2.2 Verplichte diensten


- De korpsleden moeten stipt aanwezig zijn op de interventies waarvoor ze worden opgeroepen en op alle andere diensten voorzien op een dienstkalender. Alle korpsleden beschikken over een individuele zakontvanger, waarmee ze kunnen worden opgeroepen. 


- Weekdienst :

   Om beurt wordt de weekdienst waargenomen door één van de zes groepen.

   De manschappen van de groep met weekdienst moeten bereikbaar zijn via hun individuele zakontvanger, zodat altijd op hen kan beroep gedaan worden.De weekdienst start op vrijdag 17.00 gevolgd door een sectieoefening  en eindigt de week daarop.

-          Oefeningen :

-          Sectiep weekdienst doet een oefening op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00  ; deze oefening omvat theoretische lessen en praktijkoefeningen met specifiek materieel, jaarlijks worden er een 12 tal oefeningen gehouden voor de verschillende secties en gaan door op terreinen van scholen, rustoorden , appartementsgebouwen, ondergrondse parking en bedrijven van de stad, opdat de manschappen op die manier beter vertrouwd zouden zijn met de risico's van ons interventiegebied. 

- Specialisatielessen :

De manschappen met een bepaalde specialisatie moeten, regelmatig bijscholingslessen volgen. Volgende specialisaties bestaan in ons korps :

    - pompbediener;

    - chauffeur brandweerwagens;

    - ladderbediener : bediener van de autoladders;

    - duiker;

    - ambulancier-dienst-100.


- Kadervergadering :

In deze vergaderingen worden de voorbije interventies en de oefeningen besproken. Er wordt uitleg verstrekt over nieuw materieel en opleiding gegeven over een bepaald facet van brandbestrijding of andere tussenkomsten. Ook de algemene zaken worden besproken. In het kader zetelen de officieren, de adjudant korpssecretaris, de keur en onderofficieren, één gekozen korporaal en brandwacht uit het korps. Het kader vergaderd ongeveer een 10 tal keer per jaar.

- Raad van officieren

De raad komt bij noodwendigheid bijeen. Deze raad bestaat uit de officieren en de korpssecretaris en bespreekt interne problemen met korpsleden en de werking inzake het korps, zoals brandvoorkoming, interventieplannen, etc.

- Permanentie :

Het beroepspersoneel werkt gedeeltelijk in continu-dienst (24 uur op 24 uur) met de ingang op vrijdag 17.00 tot de volgende vrijdag 17.00 gevolgd door recup uren. Zei beantwoorden de telefonische hulpoproepen en vertrekken ook met de 1e ambulance van de dienst. Ze worden bijgestaan door de vrijwilligers van het korps.

 

3. Oproep en uitruk

U kunt de brandweer opbellen voor alle dringende interventies op het telefoonnummer 100 of 112(gsm) of voor het gebied Nieuwpoort op 058/233030. Bijvoorbeeld voor een verkeersongeval, brand, hartaanval, dringend ziekenvervoer.

Formuleer uw oproep zo duidelijk mogelijk:

-          wie belt op

-          wat is er gaande (brand in woning, verkeersongeval)

-          waar wordt hulp gevraagd (straat, nummer, gemeente)

Afhankelijk van de oproep wordt onmiddellijk uitgerukt met het personeel op dienst. Bijvoorbeeld:

-          Ziekenwagen (2 man) voor dringend ziekenvervoer

-          Een reddingswagen en een ziekenwagen voor geklemde personen

-          Eén of twee autopompen voor een brand.

Het personeel dat nodig is wordt opgeroepen met een zakontvanger. De uitruk wordt gevolgd door de dispatching . De verschillende uitrukken gebeuren volgens een vaste procedure. Bijvoorbeeld voor een schoorsteenbrand rukt één autopomp en één autoladder uit. Voor een verkeersongeval met geklemd persoon één of meerdere ziekenwagens, een reddingswagen en een materieelwagen.
 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com