Kazerne
Korps
Aanwerving
Sportproeven
Personeelskader
Opleidingsplan
Organisatie
Statistieken
Dienst 100
Duikers
Extra opdrachten
Preventie
Regio
Wagenpark
Materieel
Foto's
Sport
Activiteiten
Historiek
Humor
 
 
 Aanwerving voor het vrijwilligerspersoneel

Elke effectieve indiensttreding wordt voorafgegaan door een stage.


De aanwerving geschiedt in de graad van brandweerman/vrouw.


De aanwervingvoorwaarden voor de graad van brandweerman/vrouw zijn de volgende :


1.Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Gemeenschap.


2.Woonachtig zijn, uiterlijk zes maanden na het begin van de stage, te Nieuwpoort of in een straal van vijf kilometer rond de brandweerkazerne;


3.Ten minste 18 jaar zijn.


4.Ten minste 1,60 m groot zijn;


5.Van goed zedelijk gedrag zijn;


6.Geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek, dat altijd vooraf gaat aan de proeven inzake lichamelijke geschiktheid, waaraan alleen de voor de dienst geschikt bevonden kandidaten kunnen deelnemen. Het geneeskundig onderzoek gebeurt door de officier genees­heer van de dienst of, bij ontstentenis, door een door de gemeenteraad aangewezen genees­heer;


7.De kandidaat mag geen enkel gebrek hebben dat onverenigbaar is met de dienstvereisten; hij/zij moet een normale gehoorscherpte hebben, gepaard aan een degelijke gesteldheid van de evenwichtsorganen; hij/zij mag geen neiging hebben tot duizeligheid en tot claustrofobie;


8.Slagen in de proeven inzake lichamelijke geschiktheid. Op die proeven staan geen punten.

De kandidaten moeten slagen in 8 van de 10 proeven. Het niet slagen in de proef C (even­wichtsproef) of de proef E (luchtladder proef) is eliminerend.


De proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn de volgende :


A.Voorligsteun.

Het lichaam, dat op handen en voeten, steunt, vormt een rechte lijn van de schouders tot de hielen terwijl de armen loodrecht op de grond staan. Tijdens de oefening moet de borst de grond lichtjes raken. Armen buigen/strekken 10 maal.


B.Buigen van de armen.

In hang aan de boom of brug, de handen in pronatie, d.w.z. de palm naar binnen. Het toestel wordt op zulk danige hoogte geplaatst dat de voeten de grond niet raken. Voor de goede uit­voe­ring is vereist dat de kin boven de brug uitkomt 4 maal.


C.Evenwicht.

Twee pogingen worden aan de kandidaat toegestaan. De proef gebeurt op een balk van 7 tot 10 cm breed 3,5 m lang, geplaatst op een hoogte van 1,2 m. Vrije manier van op- en afstijgen. De proef wordt gechronometreerd bij het geven van het signaal wanneer de kandidaat zich in evenwicht op de balk gesteld heeft.

De chronometer wordt stilgelegd bij het einde van het parcours, voor de kandidaat het toestel afstijgt, de voet voorwaarts gestrekt op het uiteinde van de boom: in 8".


D.4 meter touwklimmen.

Twee pogingen met een tussenpoos van 15', worden aan de kandidaat toegestaan. Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer deze bij het touw staat, de armen naast het lichaam: in 15".


E.Beklimmen van de luchtladder (20 m).

Twee pogingen met een tussenpoos van 15', worden aan de kandidaat toegestaan. De start gebeurt aan de voet van de ladder. De kandidaat houdt de armen langs het lichaam en raakt, tot het startsein, de ladder niet aan. De ladder heeft een helling van 70°: In 50".


F.Dragen over 50 meter.

Twee pogingen met een tussenpoos van 30', worden aan de kandidaat toegestaan. De proef bestaat in het dragen van een man/vrouw van hetzelfde gewicht, op 5 kg na, als de drager.

Hulpgreep bij een arm en een been. Het startsein wordt gegeven aan de kandidaat wanneer hij de last heeft opgenomen in 30".


G.Lengtesprong, zonder aanloop.

Twee pogingen met een tussenpoos van 5', worden aan de kandidaat toegestaan. Start: voe­ten gesloten achter de lijn. De afstand wordt bepaald door het dichtst bij de startlijn achterge­laten spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de grond wordt geraakt 2 meter.


H.Dieptesprong.

De kandidaat start vanuit de strekstand en mag geen tussensteun hebben. Het neerkomen gebeurt op een tapijt: 2 meter.


I.600 meter lopen.

In 2’45".


J.Zwemmen 50 meter.In 80".


De kandidaten moeten slagen in 8 van de 10 proeven; het niet slagen in de proeven C en E is eliminerend.


De leden-vrijwilligers ondertekenen, voor hun indiensttre­ding als stagiair, een dienstnemingcon­tract voor de duur van de stage. Het model van dat contract wordt door de Minister van Binnen­landse Zaken vastgesteld. Zij kunnen hun dienstneming ten allen tijde verbreken met één maand opzegging.


Sectie 2 - Stage en opleiding.


Niemand wordt tot de stage toegelaten tenzij hij/zij aan de aanwervingvoorwaarden voldoet. De duur van de stage bedraagt één jaar. De stagiairs dienen de opleiding te volgen die te hunnen behoeve gegeven wordt in de provinciale centra voor de opleiding van de brandweerdiensten, waar hun het brevet van kandidaat brandweer­man/vrouw wordt uitgereikt.


De dienstchef en de leider van de operaties waken erover dat de stagiairs slechts aan de opera­ties deelnemen in de mate dat hun theoretische en praktische vorming zulks toelaat.


De stagecommissie, samengesteld uit de dienstchef, officie­ren en onderofficieren, maakt aan het einde van de stage, ten behoeve van de benoemde of in dienst nemende overheid, een verslag op over iedere stagiair.


Zij stelt voor :


-hetzij benoeming in vast verband voor een beroepsstagiair of de effectieve indienstneming voor de stagiair-vrijwilliger;

-hetzij de verlenging van de stage voor een duur van ten hoogste twee maal zes maanden;

-hetzij de afdanking. Dit kan eveneens tijdens de stage en eventueel tijdens de verlengde   stage, wanneer de wijze van dienen van de stagiair te wensen overlaat.


Het verslag wordt aan de belanghebbende schriftelijk medegedeeld en door hem mede

ondertekend. Deze beschikt over een termijn van acht dagen, te rekenen vanaf de

kennisneming, om bezwaar in te dienen bij de benoemende of in dienst ­nemende overheid. 
 
 
   

 

 

Concept & Design - XenaNet.Com